1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2018 Yılı Faizsiz Kredi Desteği

2018 Yılında KOSGEB'den KOBİ'lere 300 Bin Lira'ya kadar Sıfır Faizli Kredi Desteği.

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMLARI:

 

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

  • Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
  • Finansman sorunlarının çözümü,
  • İstihdam yaratmaları,
  • İhracata yönelmeleri,
  • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

sağlanmasıdır.

 

Programın Kapsamı 

İşletmelerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik olarak kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.

 

Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL'yi geçemez.

Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 48 (kırksekiz) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

 

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

 

 KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, 19/09/2009 tarih 27354 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği”nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylanmış olan işletmelerin, finansman sorunlarının çözümüne ilişkin olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin KOSGEB tarafından karşılanmasını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Banka: Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarını,

            b) Başkan: KOSGEB Başkanını,

            c) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

ç) İşletme: KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylanmış, 01/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek birinci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

            d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nı

            e) KOSGEB Veri Tabanı: KOSGEB desteklerden yararlanan işletmeler, yeni girişimciler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacıyla oluşturulan veri tabanını,

            f) Yazılım Sistemi: Kredi başvurusunda bulunan işletmelerin kredi başvurularının yer aldığı, iş ve işlemlerine yönelik her türlü sürecin takip edildiği web tabanlı bilgisayar yazılım programını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kredi Faiz Desteğinin Esasları, Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar, Kredi Programlarının Oluşturulması

 

Kredi Faiz Desteğinin Esasları

MADDE 5- (1) Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde kullandırılır.

(2) Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır.

            (3) Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (Vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

            (4) KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 TL’yi (üçyüzbintürklirası) geçemez.

            (5) KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ile bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir.

            (6) Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

            (7) Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.

            (8) KOSGEB tarafından yapılan tespitler ve verilen onaylara rağmen, işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olduğunun ve/veya taahhütname yükümlüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğini iptal eder.

            (9 ) Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

 

Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar

MADDE 6- (1) KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteği programlarından yararlanabilir.

 

 Kredi Programlarının Oluşturulması

MADDE 7- (1) KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan kredi programlarının uygulanması öncesinde KOSGEB İcra Komitesi kararı alınır. Bu kararda; desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer ana hususlar yer alır.

            (2) İcra Komitesi kararı çerçevesinde KOSGEB, kredi faiz desteği programı uygulama aşamaları ve içeriğinin tespit edilmesini müteakiben bankalar ile irtibata geçer.

            (3) Bütçe imkanları doğrultusunda kredi faiz desteğinden azami işletmenin faydalanmasını teminen, günün ekonomik şartlarına göre belirlenen faiz oranı ve tutarı üzerinden Bankalara teklifte bulunulur.

            (4)  Belirlenen faiz oranı ve tutarı ile çalışmayı kabul eden bankalarla, üzerinde mutabakat sağlanan hususları içeren nihai protokol hazırlanır. Söz konusu protokol bankalar, KOSGEB ve protokole taraf olabilecek kuruluşlar arasında imzalanarak yürürlüğe girer.

            (5) Bankalar ile KOSGEB arasında imzalanacak protokollerde; kredinin faiz oranı, vadesi, geri dönüşü, muhatap bankaların, KOSGEB’in ve protokole taraf olan kuruluşların sorumlulukları ve diğer hususlar açıkça belirtilir.

            (6) Kredi Faiz Desteği uygulamasından sorumlu Daire Başkanlığı, protokollerin imzalanmasının akabinde, kredi programının özelliği göz önünde bulundurularak, program uygulama adımları ve takibe ilişkin esasları ilgili birimlere duyurur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması, Takip, Sorumluluk ve Taahhütlerin İzlenmesi

 

            Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması

            MADDE 8- (1) İşletmeler, kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurularını KOSGEB ile protokol imzalayan banka şubelerine web tabanlı özel Yazılım Sistemi aracılığıyla yaparlar.

            (2) Banka şubesi, uygun bulduğu kredi taleplerini sistem üzerinden KOSGEB Ön Onayını almak üzere işletmenin bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine elektronik ortamda gönderir.

           (3) KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB Ön Onayı verilen İşletmelerin Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

            (4) Banka Şubeleri kredi değerlendirmesi olumlu bulunan başvuruları günlük olarak elektronik ortamda Banka Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün uygun bulduğu birime (Temerküz Şubeye) iletir.

            (5) Banka Genel Müdürlüğü onayı alan başvurular yazılım sistemi üzerinden (elektronik ortamda) ve günlük faks teyitleri ile KOSGEB Başkanlığı’na nihai onay için gönderilir.

            (6) KOSGEB tarafından, teyidi ulaşan kredi talepleri 5 işgünü içerisinde incelenerek elektronik ortamda onaylanır, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir veya reddedilir. Günlük faks teyitleri, KOSGEB KOBİ  Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından Bankaya bildirilir.

            (7) Fiili kullandırım onayı alan krediler için ilgili protokolde belirlenen süre içerisinde kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

 

Takip, Sorumluluk ve Taahhütlerin İzlenmesi

            MADDE 9- (1) Kullandırılacak kredilerin ana para takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz.

            (2) Kredinin takip ve tahsiline ilişkin diğer hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde bankalar ile yapılacak protokollerde belirlenir.

(3)Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında; program ve/veya program kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütleri KOSGEB adına izleyecek birim Başkanlık Makamı tarafından belirlenir ve programın uygulama adımları ile birlikte  birimlere duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar, Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge, Yürürlülük, Yürütme

 

            Diğer Hususlar

            MADDE 10- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için ayrıca KOSGEB Kredi Faiz Desteği kullandırılmaz.

 

            Yürürlülükten Kaldırılan Yönerge

            MADDE 11- (1)  09.07.2008 tarihli “KOSGEB Kredi Faiz Desteği Uygulama Yönergesi” yürürlülükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu yönergenin hükümlerini Başkan yürütür.