1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

6. Müdür Tayini

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Limited Şirket Müdür Tayini Genel Kurul Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)

3)Seçilen müdürün noterde düzenlenen unvan altında tescil talepli imza beyannamesi(1 adet asıl).                               (Seçilen müdür ŞİRKET ORTAĞI İSE VE DAHA ÖNCE unvan altında tescil talepli imza beyannamesi vermişse yenisinin çıkartılmasına gerek yoktur.)

4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) ile gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi

 

Not-1:Toplantılar anonim şirktlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

Notlar:

a)Seçilen müdür ortakdışı yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı Pasaport çevirisi -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl)  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

b)Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

c)Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

d)Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare yer almalı

e)Müdürlerden en azından birinin şirket ortağı olması zorunludur.

f) Şirket müdürü yetkisi iptal edilecekse hisse devir Kararına “Şirket müdürü olan .………….……………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.” ibarelerinin eklenmesi gerekir.

g) Şirkette birden fazla müdür olması halinde müdürlerden bir tanesinin “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmalıdır. Müdürler kurulu başkanı Gerçek Kişi olursa Karara “Şirket müdürü olan  …………………………. (TC No:……….)  TTK 624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.” İbaresinin eklenmesi gerekir.

h) ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE VE BU TÜZEL KİŞİ MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI OLURSA KARARA;

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.

-Müdürler Kurulu Başkanlığına …………………………………. ŞİRKETİ seçilmiştir.”

İBARELERİ EKLENMELİDİR.